Επιχειρήσεις

 

Οι επιχειρήσεις που συγκεντρώθηκαν πληρούν τα παρακάτω κριτήρια αναφορικά με τις έννοιες της καινοτομίας – επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα:

? Ενστερνίζονται μέσα από το σχέδιο λειτουργίας και ανάπτυξής τους την καινοτομικότητα σαν τον ειδικό εκείνο τρόπο επιχειρηματικής λειτουργίας με ενσωματωμένο σκοπό για ένα ειδικό (καινοτομικό) αποτέλεσμα.

? Στοχεύουν στη δημιουργία ενός καινοτομικού αποτελέσματος το οποίο συνεισφέρει στην:

- Ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών (νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέα μοντέλα, βελτιωμένη ποιότητα) ή και στην
- Ανανέωση μεθόδων – διαδικασιών παραγωγής (τεχνολογίες πληροφορικής, αυτοματισμοί, νέες μορφές ενέργειας), εφοδιασμού και διανομής ή και στην
- Εισαγωγή αλλαγών στην οργάνωση και τη διαχείριση (ευελιξία, συστήματα παράδοσης στη στιγμή, παραγωγή σε δίκτυο, βελτιστοποίηση των αλυσίδων παραγωγής) και

? Δραστηριοποιούνται συμβάλλοντας στην σύνδεση της έρευνας και καινοτομικής τεχνολογικής ανάπτυξης με τον ευρύτερο παραγωγικό χώρο στοχεύοντας, είτε

- στην αξιοποίηση – εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, είτε και,

- στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών  

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη