Περιγραφή


Οι βασικές αρμοδιότητες της ΜΚΕ/ΠΑΜΑΚ έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ποιο συγκεκριμένα η μονάδα ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ είναι αρμόδια για τα κάτωθι

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας για τη ΜΚΕ

 • Εισαγωγή μαθημάτων Επιχειρηματικότητας
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την επιχειρηματικότητα/καινοτομία
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις, Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, Ερευνητικά κέντρα
 • Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Συμβουλευτική  καθοδήγηση φοιτητών στην επιχειρηματικότητα
 • Εργαστήριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
 • Προσδιορισμός Παραγόντων που επηρεάζουν την Επιχειρηματικότητα.
 • Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της Σταδιοδρομίας των Φοιτητών
 • Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Ειδικότερα, ο δικτυακός τόπος της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ  περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας όπως τα προσφερόμενα μαθήματα, τα πρόγραμμα σεμιναρίων και ανοιχτών σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας, το εργαστήριο επιχειρηματικότητας, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, την μελέτη επιχειρηματικών περιπτώσεων κτλ. Επίσης, στον εν λόγω ιστότοπο θα υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αλληλεπίδρασης με το χρήστη, η δυνατότητα εξατομίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δυνατότητα υποβολής στοιχείων για περαιτέρω επεξεργασία και η δυνατότητα αξιοποίησης εξειδικευμένου S/W για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την αξιολόγηση ισολογισμών την επιλογή επενδύσεων κτλ.  Παράλληλα, θα επιτρέπει την ανάρτηση ανακοινώσεων, ενημερώσεων και εκπαιδευτικού υλικού, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις, την αξιολόγηση των δράσεων και της Μονάδας Καινοτομίας, την υποβολή προτάσεων βελτίωσης και πολλαπλασιασμού των δυνατοτήτων της και την διασύνδεση με ιστοτόπους άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Συγχρόνως, ο ιστότοπος της ΜΚΕ θα ενταχθεί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ/ ΠΑΜΑΚ με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του ΔΑΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων, /φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ.).

Μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων της ΜΚΕ είναι και αυτή της ένταξης μαθημάτων επιλογής στα προγράμματα σπουδών 8 Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.  Μέσω αυτών των μαθημάτων αναμένεται ότι οι Φοιτητές θα αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την επιχειρηματικότητα, θα αναπτύξουν την αυτενέργεια και την ερευνητική τους ικανότητα και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους. Επιπρόσθετα, μέσω αυτών των μαθημάτων οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων, θα μυηθούν στις απαιτήσεις της διαδικασία παραγωγής και θα έλθουν σε επαφή με επιχειρηματίες οι οποίοι ως επισκέπτες εισηγητές θα αποκαλύψουν τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας θα συνοδευτεί ασφαλώς από την προμήθεια ή/και την προσαρμογή/ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο με τη σειρά του θα συντελέσει στην ωρίμανση και στην κινητοποίηση της αντίληψης των Φοιτητών, στην ανάπτυξη/αξιοποίηση της διαίσθησης και τέλος στην ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης. Από τη σύνθεση όλων των παραπάνω θα προκύψει το κατάλληλο ψυχονοητικό υπόβαθρο ώστε οι φοιτητές αφενός μεν να αναπτύξουν και να εκδηλώσουν τάσεις επιχειρηματικότητας και αφετέρου να καταστούν ικανότεροι στην οργάνωση και διοίκηση της δικής τους επιχείρησης.

Συμπληρωματικά, η ΜΚΕ θα οργανώνει και θα υλοποιεί σεμινάρια κλειστού τύπου μέσω των οποίων οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση. Παράλληλα, επειδή πολλοί από τους εισηγητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα είναι επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και experts, τα σεμινάρια αυτά, μεταξύ των άλλων, θα συμβάλλουν τα μέγιστα και στην δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ αλλήλων. Οι δίαυλοι αυτοί θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές σχέσεων  μεταξύ των φοιτητών και του επιχειρηματικού κόσμου, και συνεπώς θα ευεργετήσουν τη δράση του (mentoring) δρομολογώντας την λεγόμενη εθελοντική και φιλική συμβουλευτική υποστήριξη. Στην ίδια κατεύθυνση, θα συμβάλλει ασφαλώς και η δράση που αφορά τις Επισκέψεις φοιτητών μας σε παραγωγικούς φορείς δεδομένου ότι μέσω αυτής θα τονωθούν οι δεσμοί μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και αγοράς εργασίας. Ομοίως, μέσω της δράσης των ανοικτών σεμιναρίων οι φοιτητές και οι απόφοιτοι θα εκπαιδευτούν/καταρτισθούν επί ζητημάτων «εφαρμοσμένης» επιχειρηματικότητας όπως οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών σχεδίων, οι διαδικασίες ίδρυσης  μιας νέας επιχείρησης, το φορολογικό καθεστώς ανά νομική μορφή/ύψος εσόδων και είδος βιβλίων που διατηρεί η επιχείρηση,  οι προοπτικές των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, τα βήματα ίδρυσης μια ηλεκτρονικής επιχείρησης κ.α.  

Στην προσπάθεια βελτιστοποίησης του θώρακα γνώσεων και εξειδίκευσης των φοιτητών μας, σημαντικός θα είναι και ο ρόλος της δράσης «Μελέτες Περιπτώσεων». Από την εν λόγω δράση  αναμένεται να αναπτυχθούν ή και να επικαιροποιηθούν μελέτες περιπτώσεων οι οποίες θα είναι συμβατές με τις ειδικότητες των φοιτητών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής που εδρεύει το Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Οι μελέτες αυτές θα επιτρέψουν στους φοιτητές μας να εξοικειωθούν με την πολυπλοκότητα των προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας αλλά και να επαναξιολογήσουν την ικανότητα τους να συνθέτουν γεγονότα και εξελίξεις που συνδιαμορφώνουν επιχειρηματικές αποφάσεις. Ανάλογη συνδρομή στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων θα έχει ασφαλώς και η δράση «Εικονικές Πλατφόρμες» στο πλαίσιο της οποίας για μια ακόμη φορά θα προσομοιώνεται η επιχειρηματική δράση.

Τέλος, μέσω του ιστότοπου της ΜΚΕ θα αξιοποιηθεί μηχανισμός  καταγραφής του συνόλου των ωφελουμένων (φοιτητών και αποφοίτων). Μέσω αυτής της καταγραφής θα καταστεί δυνατή η αποτύπωση τις επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, η καταγραφή των περιπτώσεων ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και η αξιοποίησή τους υπό την ιδιότητα του μέντορα/χορηγού και εισηγητή. Παρά τα προφανή οφέλη που ήδη αναφέραμε, το σημαντικότερο αποτέλεσμα της καταγραφής των οφελουμένων θα είναι η βάση δεδομένων αυτή καθαυτή μέσω της οποίας θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση ερευνών/μελετών για τη σημαντικότητα των μεταβλητών που προκαλούν ή επηρεάζουν τη στάση των πολιτών απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ομοίως, μέσω των δεδομένων της βάσης θα καταστεί δυνατή η διαμόρφωση και η αξιοποίηση δεικτών για την αξιολόγηση του έργου της ΜΚΕ του ΠΑΜΑΚ αλλά και για την ανάληψη δράσεων βελτίωσης της λειτουργίας της.

Μέσω του υποέργου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  του ΠΑΜΑΚ και μέσω των προσπαθειών που καταβάλλουν οι συντελεστές υλοποίησής του, το ίδρυμά μας στοχεύει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας των φοιτητών και των αποφοίτων
 • Ανάδειξη των ευεργετικών συνεπειών της  καινοτομικής σκέψης
 •  Κοινωνική αποκατάσταση της αυταπασχόλησης, της Αριστείας και του Θεμιτού Κέρδους
 • Καλλιέργεια βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

 

 

Δημήτριος Σουμπενιώτης

Καθηγητής Τμήματος ΟΔΕΠαραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη