Σύνδεσμοι


Γενικοί Σύνδεσμοι

 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gov.gr/

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

http://www.edulll.gr/

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

http://www.uom.gr/

 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

http://dasta.uom.gr/Δείγματα επιτυχημένων Business Plans που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς

http://www.businessplans.org/businessplans.html

 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

http://www.kpmg.com/gr/el/whatwedo/advisory/risk-consulting/iarcs/pages/erm.aspx 

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/services/enterprise-risk-services/index.htm

 

Εταιρίες Πιστοληπτικής Διαβάθμισης

http://www.standardandpoors.com/home/en/eu

http://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp

http://www.moodys.com/

 

Εφαρμογή τεχνικών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

http://www.futuresandoptions.gr/index.php?id=70

 

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Κόστος μιας Επένδυσης

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_5_kostos.htm

 

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων

http://www.hvca.gr/h-enwsh.html

 

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων

http://www.hellenicfactors.gr/Default.aspx

 

Παραδείγματα Θερμοκοιτίδων

http://www.nbia.org/

http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-business/business-incubation.html

http://www.inc.com/magazine/20100501/the-best-business-incubators.html

 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

http://www.mindev.gov.gr

 

Πλατφόρμα Επιχειρηματικότητας

http://www.startupgreece.gov.gr

 

Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.

http://www.investingreece.gov.gr

 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων

http://www.ependyseis.gr

 

ΕΣΠΑ

http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_el.htm

 

Αειφόρος Ανάπτυξη στην ΕΕ

http://ec.europa.eu/environment/eussd/

 

Χρηστικό software για Project Management

http://www.mindtools.com/Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

http://www.mke.aueb.gr/

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιου Πειραιά

http://mokep.unipi.gr/

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

http://www.mke.teithe.gr/

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

http://www.moke.uth.gr/

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιου Στέρεας Ελλάδας

http://dasta.ucg.gr/?q=node/22

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

http://www.teiion.gr/index.php/el/---a-.html

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης

http://www.tuc.gr/innovation.html

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου 

http://mke.eap.gr/  

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη