Υποχρεώσεις
Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο Επιβλέπων Καθηγητής ενημερώνεται  από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα στοιχεία επικοινωνίας των φοιτητών που επιβλέπει, τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα απασχόλησης των ασκουμένων, όπως επίσης και το προσυμφωνημένο με το Φορέα αντικείμενο απασχόλησης και ωράριο εργασίας.
 
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο Επιβλέπων Καθηγητής οφείλει
  • να παρακολουθεί στενά την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή σε όλα τα στάδιά της και να είναι παρών όταν ο ασκούμενος το ζητήσει,
  • να επικοινωνεί τακτικά με τον ασκούμενο και το Φορέα απασχόλησης και να ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας, την πορεία της πρακτικής άσκησης και τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται. Εφόσον ο Επιβλέπων Καθηγητής το επιθυμεί, μπορεί να επισκεφθεί τον ασκούμενο φοιτητή στο χώρο απασχόλησής του, ώστε να βεβαιωθεί για τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο φοιτητής απασχολείται εκτός Θεσσαλονίκης, τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από το Πρόγραμμα. 
  • Σε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα αναφερθεί είτε από τον ασκούμενο φοιτητή είτε από το Φορέα απασχόλησης, ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να προβεί άμεσα σε ενέργειες επίλυσής του, σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, το Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ πρέπει
  • να πραγματοποιήσει συνάντηση με το φοιτητή και να συζητήσει διεξοδικά μαζί του την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης.
  • να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο στον Φορέα απασχόλησης και να λάβει όλη την απαραίτητη ενημέρωση για την πορεία της άσκησης του φοιτητή.
  • Αφού λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση, ο Επιβλέπων Καθηγητής συμπληρώνει αναλυτικά το έντυπο αξιολόγησης που του αντιστοιχεί, στο οποίο αποτυπώνει τις ακριβείς εργασίες που ο ασκούμενος ανέλαβε, σχόλια/παρατηρήσεις για τη συνάφειά τους με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης και το αντικείμενο σπουδών, τυχόν πρωτοβουλίες που ο ασκούμενος ανέλαβε, επιδόσεις/επιτεύγματα που σημείωσε, και σχόλια των εκπροσώπων του Φορέα Απασχόλησης. Σχόλια σχετικά με την ικανοποίηση του φοιτητή από την πρακτική του, τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετώπισε και τις ενέργειες επίλυσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, κρίνονται απαραίτητα. Μονολεκτικές και ανεπαρκώς αιτιολογημένες απαντήσεις δε γίνονται αποδεκτές.
  • Ο Επιβλέπων Καθηγητής παραδίδει το έντυπο αξιολόγησης στο ΓΠΑ  το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα με την πληρωμή τόσο του ασκούμενου φοιτητή όσο και του Επιβλέποντος Καθηγητή.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη