Γενικές πληροφορίες
Ο Επιβλέπων Καθηγητής αναλαμβάνει την καθοδήγηση του ασκούμενου φοιτητή σε όλη τη διάρκεια της Πρακτικής του. Πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του φοιτητή όποτε εκείνος χρειαστεί τη βοήθειά του, να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της Πρακτικής Άσκησης και να βεβαιώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ομαλή της πορεία.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη