Συχνές ερωτήσεις - Φοιτητές


Πόσες μέρες και πόσες ώρες υποχρεούμαι να εργάζομαι;
Η απασχόλησή σας είναι σε πενθήμερη βάση και το ανώτερο οκτάωρη, σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του Φορέα. Εάν σας ζητηθεί να εργασθείτε περισσότερες ώρες από το καθιερωμένο οκτάωρο και δεν το επιθυμείτε, καλό θα είναι να υπενθυμίσετε ευγενικά στον υπεύθυνο που σας επιβλέπει στον φορέα ότι υπάρχουν κανόνες σχετικοί με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και, όπως σας έχουν ενημερώσει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, δεν προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση. Εάν ο Φορέας επιμείνει, πρέπει να αναφέρετε άμεσα το θέμα στον Επιβλέποντά σας.


Δικαιούμαι άδεια;

Ως ασκούμενοι φοιτητές δε δικαιούστε κανονική άδεια, καθώς η Πρακτική Άσκηση δε στοιχειοθετεί σχέση εξαρτημένης εργασίας. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα, να κάνετε χρήση αδείας μιας (1) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες συμπληρωμένες, είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών σας υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους, με προσκόμιση προς τον Φορέα έγγραφης αιτιολόγησης. Αν χρειαστεί να απουσιάσετε κάποιες ημέρες επιπλέον, μπορείτε έως πέντε (5) -ειδάλλως θεωρείται διακοπή. Απαιτείται όμως η σύμφωνη γνώμη του Φορέα και η αναπλήρωση αυτών των ημερών στο τέλος της πρακτικής σας άσκησης, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της αμοιβής σας.Τι ασφάλιση δικαιούμαι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης;

Η ασφάλισή σας γίνεται από το Πανεπιστήμιο στον κλάδο ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, η εισφορά υπολογίζεται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ και καλύπτει μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και όχι ασθένεια ή επιδότηση επιδόματος ανεργίας. Τα ένσημά σας χρησιμεύουν ως αποδεικτικό προϋπηρεσίας. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, όπου αναφέρονται αναλυτικά για κάθε μήνα τα ένσημά σας, μπορείτε παραλαμβάνετε απευθυνόμενοι στο ΙΚΑ της περιοχής σας.


Μπορώ να διακόψω την Πρακτική μου Άσκηση;
Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για να διακόψετε την Πρακτική σας Άσκηση, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα γι’ αυτό τον Επιβλέποντα καθηγητή σας και να συζητήσετε το πρόβλημά σας μαζί του. Εάν τελικά αποφασίσετε να διακόψετε την άσκησή σας και θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάποιον άλλο Φορέα, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός δεκαημέρου από την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και χωρίς σοβαρό λόγο, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή και εάν διακόψετε την πρακτική σας άσκηση, δεν έχετε δικαίωμα να συνεχίσετε σε άλλο Φορέα, ούτε να συμμετέχετε σε επόμενο κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, πρέπει να αιτιολογήσετε τη διακοπή στην έκθεσή σας, την οποία προσκομίζετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία διακοπής, μαζί με το έντυπο μη ολοκλήρωσης συμπληρωμένο από τον Φορέα, ειδάλλως δεν αμείβεσθε για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης. Προσοχή, για να καταβληθεί η αμοιβή για την πρακτική σας άσκηση, πρέπει να έχετε απασχοληθεί ολόκληρο μήνα. Αν διακόψετε νωρίτερα και δεν συμπληρώσετε κανονικά όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, δεν δικαιούστε μέρος της αμοιβής για όσες ημέρες απασχοληθήκατε. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής πριν την συμπλήρωση του πρώτου διμήνου, δεν δικαιούστε Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.


Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσω την Πρακτική μου Άσκηση την 1η του μηνός;

Εάν η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης συμπίπτει με την εξέταση μαθήματος, υπάρχει η δυνατότητα να αρχίσετε μέσα στο πρώτο 5ημερο, (ιδιαίτερα όταν η Πρακτική Άσκηση γίνεται σε άλλη πόλη, εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου), αρκεί να ειδοποιήσετε από πριν τόσο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, όσο και το Φορέα Απασχόλησης και να συμπληρώσετε τις ημέρες αυτές στο τέλος της άσκησης.


Μπορώ να ορκιστώ κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης;

Δεν μπορείτε να ορκιστείτε πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, δεν μπορείτε να εξετασθείτε επιτυχώς σε όλα τα μαθήματά σας πριν ολοκληρωθεί η άσκηση.


Είμαι απόφοιτος. Μπορώ να συμμετέχω;

Όχι. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φοιτητές.


Πόσες φορές μπορώ να συμμετέχω;

Κάθε φοιτητής μπορεί να υλοποιήσει Πρακτική Άσκηση  μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μόνο μια φορά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να συμμετέχουν.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη