Υποχρεώσεις των φορέων απασχόλησης

Σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής που υπογράφονται από όλους τους εμπλεκόμενους (Πανεπιστήμιο, Φορέας Απασχόλησης, Φοιτητής/τρια), ο φορέας απασχόλησης  αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 1. να τοποθετήσει τον ασκούμενο φοιτητή/τρια σε θέση Πρακτικής Άσκησης και με αντικείμενο απασχόλησης που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντός του, την οποία έχει καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και είναι πάντα σύμφωνο με το περιεχόμενο των σπουδών τους
 2. να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους από τις πρώτες μέρες της εργασίας τους
 3. να συμπληρώσει, να υπογράψει και να αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (Έντυπο Έναρξης, Όροι Συμμετοχής, Αξιολόγηση Φορέα), σύμφωνα με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα που του έχουν δοθεί από το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
 4. να προσδιορίσει ωράριο εργασίας του ασκούμενου έως 8 ώρες με πενθήμερη εργασία (δεν δικαιολογούνται υπερωρίες) 
 5. να αναθέσει σε ένα στέλεχός του την επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή/τριας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη:
  • της ενημέρωσής του για τους τομείς, το αντικείμενο και τους κανονισμούς του φορέα
  • της παρακολούθησης και εποικοδομητικής καθοδήγησής του αφιερώνοντας τον ανάλογο χρόνο, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής του 
  • να συζητάει και να λύνει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ΠΑ σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή ή το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
  • της συμπλήρωσης με επαρκή στοιχεία της αξιολόγησης του ασκούμενου στο τέλος της ΠΑ, η οποία αναφέρεται στην πρόοδό του σε σχέση με τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, στην συνέπεια, στην προσαρμοστικότητα, στην συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την γενικότερη παρουσία του στο χώρο εργασίας 
 6. να διευκολύνει τους ασκούμενους στις φοιτητικές τους υποχρεώσεις, επιτρέποντάς τους να κάνουν χρήση αδείας 1 (μιας) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης είτε για εκπαιδευτική άδεια στην εξεταστική περίοδο, είτε για άλλους σοβαρούς λόγους, χωρίς να μεταβάλλεται το ποσό της πληρωμής τους. 

Ο αριθμός των ασκούμενων φοιτητών στους φορείς απασχόλησης είναι ανάλογος κάθε φορά του μόνιμου προσωπικού της επιχείρησης.

Φορείς που δεν εφαρμόζουν τους Όρους Συμμετοχής που συνυπογράφουν με το Πανεπιστήμιο χάνουν το δικαίωμα της συμμετοχής τους στην Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διακόπτεται άμεσα η Πρακτική Άσκηση του/της φοιτητή/τριας που απασχολούν. 

Η Πρακτική Άσκηση του/της φοιτητή/τριας διακόπτεται αν ζητηθεί από τον ίδιο εντός του πρώτου 10ημέρου, σε περίπτωση απασχόλησής του σε τομέα και αντικείμενο εργασίας, τελείως διαφορετικό από ότι έχει δηλωθεί αρχικά από τον φορέα, στην εκδήλωση ενδιαφέροντός του για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Αντικατάσταση από το φορέα του ασκούμενου που απασχολεί μπορεί να ζητηθεί εντός του πρώτου 10ημέρου, μόνον για σοβαρούς λόγους και μετά από υποβολή γραπτής αίτησης του φορέα προς το Πανεπιστήμιο, όπου θα αιτιολογείται η αίτηση αντικατάστασης.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη