Γενικές πληροφορίες
Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνεται στους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων είναι προαιρετική και έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών τους, εκτός από το Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ), στο πρόγραμμα σπουδών του οποίου η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου.
Μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, η άσκηση μπορεί να διαρκέσει για κάθε φοιτητή/τρια τρείς (3) ή τέσσερις (4) μήνες, ανάλογα με τον κύκλο, και υλοποιείται σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, και σε τομείς σύμφωνους με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα σπουδών του κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr.
Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων μπορούν να ασκηθούν τόσο στη Θεσσαλονίκη όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όσο και στις πόλεις που εδρεύουν τα περιφερειακά του Τμήματα (Νάουσα και Έδεσσα), στις πόλεις καταγωγής τους, αλλά και σε όποια άλλη πόλη της Ελλάδος επιθυμούν. 
Η καταβολή της αμοιβής του ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας είναι υποχρέωση του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΠ "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις". Οι φορείς που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο ενθαρρύνονται να συγχρηματοδοτούν, εάν το επιθυμούν, την αμοιβή του ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας δηλώνοντάς το στην εκδήλωση ενδιαφέροντος τους. Οι φορείς αυτοί προτιμούνται, όπως είναι φυσικό, από τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναλαμβάνει την πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς των ασκούμενων φοιτητών μηνιαίως και τη δήλωση των ενσήμων τους στο ΙΚΑ τριμηνιαίως (μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης). Η ασφάλιση των σκουμένων είναι 1% κατά κινδύνου ατυχήματος, υπολογίζεται στη 12η ασφαλιστική κλάση και υπάγεται στον κλάδο ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.
Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά κάποιος Φορέας επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υλοποίηση της πρακτικής τους, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο στη συνέχεια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση προς τους φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, τη χρηματοδότηση της άσκησης του φοιτητή αναλαμβάνει αποκλειστικά ο φορέας απασχόλησης, καταθέτοντας την αμοιβή του ασκουμένου ως δωρεά προς στο Πανεπιστήμιο. Η ασφάλιση του ασκουμένου (1% κατά κινδύνου ατυχήματος) καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο (η ασφαλιστική εισφορά παρακρατείται από την αμοιβή του ασκουμένου και αποδίδεται στο ΙΚΑ). Η άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρείς έως έξι μήνες και μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του Φορέα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκειά της δε θα ξεπερνά τους έξι μήνες.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη