Συνεργαζόμενοι φορείς
Στην Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με αυτό των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ενδεικτικά, ο κατάλογος των φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε μέχρι στιγμής, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Τράπεζες, Επιμελητήρια, Λογιστικά Γραφεία, Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Διαφημιστικές, Εκδοτικοί Οίκοι, Εταιρίες Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες, Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμοί και Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Ινστιτούτα, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, Τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων, Ωδεία, Ορχήστρες, Πολιτιστικοί Φορείς (ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του κάθε Τμήματος). Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φορέα τον οποίο κρίνει ακατάλληλο για να απασχολήσει φοιτητές του.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη