Διαδικασία συμμετοχής

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

 • Οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών σε κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη κάθε κύκλου.
 • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών σε κάποιο κύκλο ξεπερνούν τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης η επιλογή πραγματοποιείται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας.
 • Στη συνέχεια καταρτίζεται κατάλογος συνεργαζόμενων φορέων, με τις αντίστοιχες προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου ξεχωριστά.
 • Από τον κατάλογο αυτό επιλέγουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές - με τη βοήθεια του προσωπικού του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης - τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν και στους οποίους απευθύνονται στη συνέχεια μόνοι τους για τη διαδικασία επιλογής.
 • Όταν ο υπεύθυνος του κάθε φορέα αποφασίσει ποιον/ποια φοιτητή/τρια επιθυμεί να απασχολήσει, ενημερώνει, τόσο ο ίδιος, όσο και ο φοιτητής άμεσα το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε αυτό να ετοιμάσει και να του αποστείλει τα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν σε κάποιον κύκλο Πρακτικής Άσκησης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιείται πριν την έναρξη του κύκλου.
 • Για κάθε ασκούμενο φοιτητή/τρια ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματός του, ως Επιβλέπων της Πρακτικής του Άσκησης.
 • Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής του Άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το έντυπο αξιολόγησης της Πρακτικής του/της Άσκησης.

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων φοιτητών έχει ορισθεί σε όλες τις περιπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του μήνα έναρξης του κύκλου.
 
Πρόγραμμα Δωρεών των συνεργαζόμενων Φορέων

 • Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις θέσεις πρακτικής που ανακοινώνονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, απευθύνονται στο Γραφείο για να κάνουν την αίτησή τους.
 • Αφού λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων που ο Φορέας έχει δηλώσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, επικοινωνούν μαζί τους για τη διαδικασία επιλογής.
 • Όταν ο υπεύθυνος στο Φορέα αποφασίσει ποιον/ποια φοιτητή/τρια επιθυμεί να απασχολήσει,ενημερώνει τόσο ο ίδιος, όσο και ο φοιτητής, άμεσα, το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε αυτό να ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
 • Για κάθε ασκούμενο φοιτητή/τρια ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματός του, ως Επιβλέπων της Πρακτικής του Άσκησης.
 • Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής του Άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το έντυπο αξιολόγησης της Πρακτικής του/της.

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων φοιτητών έχει ορισθεί σε όλες τις περιπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του μήνα.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη