Πότε, ποιοι συμμετέχουν, αμοιβή
  • Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τους τα μαθήματα).
  • Οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

  • Η Πρακτική Άσκηση μέσω του ΕΣΠΑ διενεργείται σε κύκλους, η χρονική διάρκεια των οποίων είναι 3 (τρεις) ή 4 (τέσσερις) μήνες, αναλόγως τον κύκλο, και κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνον κύκλο.
  • Η αμοιβή και η ασφάλιση των ασκούμενων (1% κατά κινδύνου ατυχήματος) καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο, με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΠ "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις", σε αρκετές δε περιπτώσεις ο φορέας συγχρηματοδοτεί τον ασκούμενο φοιτητή και έτσι αυξάνεται το ύψος της αμοιβής του.
  • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτημα του φορέα απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος αναλαμβάνει την αμοιβή του ασκούμενου/ης, και ότι η συνολική διάρκεια της άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 6 (έξι) μήνες.

Πρόγραμμα Δωρεών των συνεργαζόμενων Φορέων

  • Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ αλλά κάποιος φορέας επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υλοποίηση της πρακτικής τους, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο στη συνέχεια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση.
  • Τη χρηματοδότηση της άσκησης αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Φορέας Απασχόλησης, καταθέτοντας την αμοιβή του ασκουμένου ως δωρεά στο Πανεπιστήμιο. Η ασφάλιση του ασκουμένου (1% κατά κινδύνου ατυχήματος) καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο (η ασφαλιστική εισφορά παρακρατείται από την αμοιβή του ασκουμένου και αποδίδεται στο ΙΚΑ).
  • Η διάρκεια της άσκησης είναι από τρείς έως έξι μήνες. Η άσκηση μπορεί να παραταθεί μετά από αίτημα του Φορέα Απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια της άσκησης δεν ξεπερνά τους έξι μήνες.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη