Η Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα η Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ως κύριους στόχους:

 1. Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας. 
 2. Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται και 
 3. Τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. 

Με την εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σκοπεύει να προχωρήσει στην επέκταση, τη θεσμική κάλυψη και την ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, με τις παρακάτω παρεμβάσεις και καινοτόμες δράσεις:

 • Βελτιστοποίηση συντονισμού και διαχείρισης μέσω της υλοποίησης και της παρακολούθησης της πράξης υπό την αιγίδα της δράσης Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και συνέργεια με τις λοιπές πράξεις που παρακολουθεί η ΔΑΣΤΑ (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). 
 • Δημιουργία συντονιστικού επιστημονικού οργάνου, το οποίο θα αποτελείται από την Ιδρυματική Επιστημονικά Υπεύθυνη της πράξης, καθώς και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κάθε Τμήματος και το οποίο θα διαμορφώνει και θα εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε Τμήματος. Επίσης θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση του Ιδρύματος. 
 • Επέκταση της πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή των 2 νέων Τμημάτων του, Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών στην πόλη της Έδεσσας και Διοίκησης Τεχνολογίας στην πόλη της Νάουσας. 
 • Απόφαση θεσμοθέτησης της πρακτικής άσκησης ή επικαιροποίηση της ήδη υπάρχουσας, η οποία διαμορφώθηκε, τέθηκε στη Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος και εγκρίθηκε ως προαιρετική ή υποχρεωτική επιλογή μέσω των προγραμμάτων σπουδών, με αναφορά στη χρονική διάρκεια της ΠΑ και στα λοιπά απαραίτητα στοιχεία για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. 
 • Προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής για την ΠΑ, των οποίων το αντικείμενο εργασιών θα είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 • Ενίσχυση της συμμετοχής και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών σε ΑμεΑ και άτομα προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), το οποίο θα δημιουργήσει μητρώο φοιτητών με αναπηρίες, καθώς και φοιτητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι οποίοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
 • Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το ΓΔ το οποίο θα αναπτύξει μηχανισμούς διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων που διαθέτουν πληροφορίες για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε διεθνές επίπεδο. 
 • Ενίσχυση του ΓΠΑ το οποίο λειτουργεί κεντρικά-ιδρυματικά για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και μέσω του οποίου η κεντρική οργάνωση και διοικητική διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης κρίθηκε ως αποτελεσματική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να συνδράμουν στην υλοποίηση όλων των δράσεων, αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
 • Το ΓΠΑ θα επιδιώξει τη δικτύωση με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων Πανεπιστημίων με στόχο την ανάπτυξη κοινών εργαλείων και την υποβοήθηση της Πρακτικής Άσκησης εκτός του τόπου έδρας του Ιδρύματος ή/και του τόπου διαμονής του φοιτητή. Θα επιδιώξει τη θέσπιση συμφωνίας μεταξύ του Ιδρύματος με αντίστοιχα κλαδικά όργανα (ΣΕΒ, ΤΕΕ κλπ.), που θα αφορά στην ποιοτική βελτίωση και στην υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. Επίσης θα υπάρξει συνεργασία του ΓΠΑ με το ΓΔ υπό την εποπτεία και το συντονισμό του ΔΑΣΤΑ, το οποίο θα αναπτύξει τη δικτύωση με φορείς προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με Γραφεία Διασύνδεσης άλλων Ιδρυμάτων, αλλά και με τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων. 
 • Συνέργεια του ΓΠΑ με το ΓΔ και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) μέσω του ΔΑΣΤΑ (στη βάση δεδομένων των φορέων υποδοχής, στην εξυπηρέτηση των φοιτητών ΑμεΑ και προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην ΠΑ στο εξωτερικό, στην δημιουργία παραρτημάτων των γραφείων στα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών και Διοίκησης Τεχνολογίας, στις πόλεις Έδεσσα και Νάουσα αντίστοιχα, στη δικτύωση με φορείς προώθησης της απασχόλησης), με στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέργεια των παρεμβάσεων, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων με τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων πράξεων. 
 • Συμβολή στην απασχολησιμότητα, μέσω του προγράμματος ΠΑ διευκολύνεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται μόνιμες θέσεις εργασίας, με την πρόσληψη των ασκούμενων φοιτητών ως μόνιμο προσωπικό από τους φορείς απασχόλησης, μετά το πέρας της περιόδου ΠΑ.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη