Ανακοινώσεις
ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αφοι Κ.Ισαακίδη ΕΠΕ (E – AVENUE)
Η  Αφοι Κ.Ισαακίδη ΕΠΕ ( E –  AVENUE )  αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής  1/11/2021 για 3 μήνες. Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15/10/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/7/2021 8:06:01 AM
ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΥΠΟΕΡΓΟ 1- «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης" ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", MIS 5033071, ΕΣΠΑ 2014-2020,Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΠ:02 "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) των...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/15/2021 10:37:01 AM
ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ONELITY MEPE
Η Onelity MEPE αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/11/2021 για 6 μήνες. Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15/10/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/15/2021 9:23:40 AM
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως ομόφωνα εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 22/28.7.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/13/2021 10:29:23 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ METECO AE
Η METECO AE  (Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας, Ωραιόκαστρο) αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 10/09/2021– 17/09/2021 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τηλ . : 2310 891 259 - 320 e-mail: practice@uom.edu.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/10/2021 2:03:15 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Η PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε. στη Θεσσαλονίκη, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΒΣΑΣ/ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/10/2021. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 17/09/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/8/2021 1:52:57 PM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ TELERAISE_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η TELERAISE IKE. στη Θεσσαλονίκη, αναζητά 2 τεταρτοετείς ή επί πτυχίω, φοιτητές/τήτριες των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/10/2021. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 17/09/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/6/2021 9:16:31 AM
ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ IT ΤΗΣ ISOMAT
Η ISOMAT, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα ΙΤ της εταιρίας με έναρξη της πρακτικής 1/10/2021. Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 10/09/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/23/2021 10:41:29 AM
ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ARI FOODS_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ  ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/10/2021. Πληροφορίες: Στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -  2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/27/2021 10:35:55 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ PORTO CARRAS_2021
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε . (Σιθωνία Χαλκιδικής) αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΔΕΣ/ΒΣΑΣ/ΕΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3 μηνη Πρακτική Άσκηση . Πληροφορίες: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -  2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/16/2021 12:17:42 PM
Σελίδα 1 από 26, Βρέθηκαν 255 εγγραφή/ες