Οδηγίες συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων - ΣΤ' Κύκλος

Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον ΣΤ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί.

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://dasta.uom.gr).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ.

Αφού καταχωρίσετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους Φορείς που επιλέξατε για συνέντευξη. Μόλις υπάρξει συμφωνία για την απασχόλησή σας σε κάποιον από τους Φορείς, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ετοιμάσει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την Πρακτική σας Άσκηση. Επισημαίνεται ότι όσες αγγελίες είναι ενεργές ακόμα και από παλαιότερα έτη,  είναι ακόμη σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλήξετε σε συμφωνία με κάποιον από τους Φορείς απασχόλησης το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021.

 

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310 891-320 / 259 / 304, ή μέσω e-mail στο practice@uom.edu.gr .

Ο ΣΤ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  στο πλαίσιο της Πράξης  «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη