Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019-2020 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑ
Φορέας
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 7/5/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και πέντε (5) για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε σπουδαστές οι οποίοι, απαραιτήτως καιανεξαρτήτως κατηγορίας1) κατάγονται από το νομό Αρκαδίας εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής ή έστω εκ της μιας τούτων, 2)  «έχουν οικονομική αδυναμία»  3)  «διακρίνονται για το ήθος και τις πνευματικές τους ικανότητες» και 4)  δεν  λαμβάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους από τη χορήγηση υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.  


Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο

Περιγραφή