Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ στην «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 ‐ 2020

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: 5/3/2019: 31/5/2019
Έχει δίδακτρα:Όχι
Διάρκεια σε εξάμηνα:3
Τοποθεσία
ΚΡΗΤΗΕλλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
κ. Γιωτοπούλου Ιωάννα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
+30 28310‐77405
Φαξ
+30 28310‐77404

Περιγραφή

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (ΦΕΚ επανίδρυσης 1525/4‐5‐2018) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, πρόκειται να δεχτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020.

 

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το .Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο. Είναι δυνατόν να ζητηθεί σε κάποιους από τους υποψηφίους να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) έως τρία (3) μαθήματα (Μαθηματικά, Στατιστική ή Οικονομετρία, Οικονομική Θεωρία) πριν εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για αυτό το λόγο σε συνέντευξη. Οι εξετάσεις αποτελούν την τρίτη φάση αξιολόγησης .

 

Οι σπουδές για την απόκτηση του ΔΜΣ στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική ολοκληρώνονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε εξάμηνα για φοίτηση μερικής απασχόλησης). Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019 και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την

 

28 Φεβρουαρίου 2021 (28 Φεβρουαρίου 2022 για φοίτηση μερικής απασχόλησης).

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση: http://economics.soc.uoc.gr/el/page/2/28/hlektroniki‐aitisi από 5 Μαρτίου 2019 έως και 31 Μαΐου 2019 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.       Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής).

 

2.       Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

 

3.       Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου

 

4.       Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και άνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και άνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).

 

5.       Τα στοιχεία δύο (2) μελών ΔΕΠ από τους οποίους έχει ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

6.       Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων (έως 1000 λέξεις).

 

7.       Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg).

 

Η  αξιολόγηση των αιτήσεων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα θα γίνει σταδιακά. Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι 5 Απριλίου 2019 θα αξιολογηθούν το πρώτο 10ημερο Απριλίου 2019 και οι λοιπές αιτήσεις (μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης) το πρώτο 10ημερο Ιουνίου 2019.

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

κ.  Γιωτοπούλου Ιωάννα τηλ.: +30 28310‐77405 φαξ: +30 28310‐77404

 

Ιστοσελίδα: http://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako‐stin‐oikonomiki‐thewria‐kai‐politiki.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος Παντελής Καλαϊτζιδάκης

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη