Μεταπτυχιακά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας»

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 10/10/2018
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Δικαιολογητικά

Πληροφορίες

Στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη