Άρθρα
Σπουδαστές με αναπηρίες στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από δεκαοχτώ (18) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δεκατέσσερα (14) Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις, ενώ ο αριθμός των σπουδαστών που εισάγονται αποφασίζεται κάθε Μάρτιο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από την εισήγηση της Συγκλήτου του κάθε Ιδρύματος και του Συμβουλίου Ανωτάτης Εκπα...
Σελίδα 1 από 1, Βρέθηκαν 1 εγγραφή/ες