Τμήμα ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Αντικείμενο Τμήματος
Πρόγραμμα σπουδών
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
LLP/ERASMUS
Επαγγελματικές προοπτικές
Επικοινωνία με το ΤμήμαΑντικείμενο Τμήματος
Αποστολή του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι:
α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και
β) Να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές/πολιτισμικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα & την Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ.’Αρ. 88,  Το Τμήμα συγχωνεύεται με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Τμήματος η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" με θέμα τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πατώντας εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους σπουδών.

Στον α' κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των οικονομικών, ενώ στο δεύτερο κύκλο σπουδών οι σπουδές εστιάζονται στο γεωγραφικό χώρο και η εκπαίδευση εμβαθύνει και διευρύνεται.

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις:

α) την κατεύθυνση των Βαλκανικών Σπουδών
β) την κατεύθυνση των Σλαβικών Σπουδών
γ) την κατεύθυνση των Ανατολικών Σπουδών.

Η κατεύθυνση επιλέγεται με κύριο κριτήριο την γλώσσα. Η επιλογή μιας βασικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, ενώ η διδασκαλία της διαρκεί 8 εξάμηνα. Ως βασική ξένη γλώσσα, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις εξής:

α) τούρκικα (για τη βαλκανική & ανατολική κατεύθυνση) ή  
β) ρώσικα (για τη σλαβική κατεύθυνση).

Ο β' κύκλος σπουδών διακρίνεται από τις εξής κατευθύνσεις:

1. Οικονομικά & Διεθνείς Επιχειρήσεις
2.  Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις

Ενδεικτικά μαθήματα για την κατεύθυνση Οικονομικά & Διεθνείς Επιχειρήσεις είναι: Οικονομικά προβλήματα  των οικονομιών των Νοτιοανατολικών χωρών, Διεθνείς Αγορές Κεφαλαίου, Οικονομική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο κ.α.

Ενδεικτικά μαθήματα για την κατεύθυνση Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις είναι:Συγκριτική μελέτη των πολιτικών συστημάτων & διεθνών σχέσεων των Νοτιοανατολικών χωρών, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης κ.α.

Επιπλέον, εκτός από  την εκμάθηση της κύριας γλώσσας, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε: πολωνικά, ρουμάνικα, βουλγάρικα, σέρβικα, αραβικά, αρμενικά, εβραϊκά.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος
Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών προσφέρει το εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές τηs Σύγχρονης Ανατολικήs και Νοτιοανατολικήs Ευρώπηs.

Ο στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προετοιμασία μελλοντικών στελεχών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η συνεχιζόμενη επιμόρφωση και ειδίκευση ήδη υπηρετούντων στελεχών και η κατάλληλη προετοιμασία ενδιαφερόμενων φοιτητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έχει δίδακτρα, ενώ η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες, με 3 μήνες να διατίθενται για τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.  Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επεκταθεί σε 16 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

LLP/ERASMUS Τμήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS

Το πρόγραμμα LLP/ERASMUS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης σε μια ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα LLP/ERASMUS του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών θα βρείτε εδώ, ενώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πατήστε εδώ.


Επαγγελματικές προοπτικές
Στόχος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι οι απόφοιτοί του να απορροφηθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται:
 - σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια
 - σε δημόσιους οργανισμούς και
 - στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος: 
 - Σε Κυβερνητικούς Οργανισμούς (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες)
 - Σε Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρευξείνια τράπεζα,    
   Οργανισμός Ανασυγκρότησης Βαλκανίων)
 - Στο Διπλωματικό Σώμα
 - Σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Κοινωνική Αλληλεγγύη,
   ΑΡΣΙΣ)
 - Σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, βιβλιοθήκες, μουσεία, ερευνητικά κέντρα
 - Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 - Στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία της Ρωσικής και της Τουρκικής
Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
Δυνατότητα ανταπόκρισης στις προκηρύξεις άλλων φορέων από τον χώρο και των δύο ειδικεύσεων.

Ακολουθεί ένας οδηγός επαγγελμάτων με ειδικότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Πατώντας πάνω στην κάθε ειδικότητα, μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Βαλκανιολόγος (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)


Επικοινωνία με το Τμήμα


Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  E-mail Τηλέφωνο Fax
Γραμματεία Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
bsosecr ( at ) uom.gr 2310-891375 2310-891377

 

Προϊστάμενος Γραμματείας: E-Mail Τηλέφωνο Fax
 Κατσούκας Δημήτριος katsukas ( at ) uom.gr 2310-891376 2310-891377

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, πατήστε εδώ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη