Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Το Τμήμα
Αντικείμενο Τμήματος
Πρόγραμμα σπουδών
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
LLP/ERASMUS
Επαγγελματικές προοπτικές
Επικοινωνία με το Τμήμα

 

Το Τμήμα
Αποστολή του Τμήματος είναι:
  • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
  • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του ιδιωτικού Τομέα.
Αντικείμενο Τμήματος
Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν  να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του Τμήματος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και επίκαιρα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Τμήματος η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" με θέμα τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πατώντας εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως στόχο στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ.’Αρ. 88, το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:


Α’ κύκλος: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α’ – Γ ’ εξάμηνο σπουδών

Β’ κύκλος: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (Δ’- Η’ εξάμηνα)

  1. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
  2.  Διοίκηση Τεχνολογίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα με θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Μαθήματα με θέματα εφαρμογών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής.

Θεματικές κατηγορίες μαθημάτων για την κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Υποδομή Συστημάτων
Μέθοδοι και Τεχνολογίες Λογισμικού
Τεχνολογίες Εφαρμογών
Υπολογιστικές Μέθοδοι 
Συστήματα Διοίκησης 
Συστήματα Οικονομικών Αποφάσεων
Συστήματα Χρηματοοικονομικών & Λογιστικής 
Συστήματα Εκπαιδευτικά.
 

Θεματικές κατηγορίες μαθημάτων για την κατεύθυνση της Διοίκησης Τεχνολογίας

Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρηματική Καινοτομία
Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής
Ψηφιακή Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία.


Σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» και το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υπ. Αρ. 88 της 4ης Ιουνίου 2013:

ØΤα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευση στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

ØΤα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευση στην κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας.


Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής προσφέρει το εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει ως σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, την παροχή γνώσης  στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής, την ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας, την δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα και την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες εξειδικεύσεις:
α) Συστημάτων Υπολογιστών
β) Επιχειρηματικής Πληροφορικής.

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Kοινωνικών που ανήκουν σε ΑΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, όπως και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων  και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Για να δείτε αναλυτικά όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πατήστε εδώ.


LLP/ERASMUS Τμήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS

Το πρόγραμμα LLP/ERASMUS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης σε μια ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα LLP/ERASMUS του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα βρείτε εδώ, ενώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πατήστε εδώ.


Επαγγελματικές προοπτικές


Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές:
α) με το υλικό  
β) το λογισμικό
γ) τη διαχείριση της πληροφορίας (συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση).
 
Συνεπώς,  οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως: 
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων: Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψήφιους για την  στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις ΤΠΕ είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως 
παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως
- ηλεκτρονικό εµπόριο
- εκπαίδευση/εργασία από απόσταση
- συστήµατα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης
- ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.

Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση 
(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).
Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

Ακόμα, μπορούν να εργαστούν σε:
-
Οργανισμούς και εταιρίες τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών
-
Εταιρίες παραγωγής ή/και προώθησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
-Οργανισμούς και επιχειρήσεις που θέλουν να εισάγουν την εντατική χρήση ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
-Οργανισμούς που χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν ή εποπτεύουν τεχνολογικές επενδύσεις.

Ακολουθεί ένας οδηγός επαγγελμάτων με ειδικότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Πατώντας πάνω στην κάθε ειδικότητα, μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Πληροφορικός (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Ειδικός στη Διαχείριση Πληροφοριών (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Σχεδιαστής, Αναλυτής, Προγραμματιστής Η/Υ (ΠΗΓΗ: ΕΚΕΠ) 

Διευθυντής Μηχανοργάνωσης (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Ειδικός Πληροφορικής (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Ειδικός Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Αναλυτής Εφαρμογών  (ΠΗΓΗ: Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Αναλυτής Συστημάτων (ΠΗΓΗ: Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Ε


Επικοινωνία με το Τμήμα

 

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

 E-mailΤηλέφωνοFax
Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικήςitsecr  ( at ) uom.gr2310-8912172310-891290

 

 

 

Προϊσταμένη Γραμματείας:E-MailΤηλέφωνοFax
 Δημαρχοπούλου Βασιλικήvdimarh ( at ) uom.gr2310-8912182310-891290

 

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, πατήστε εδώ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη