Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Το Τμήμα
Αντικείμενο Τμήματος
Πρόγραμμα σπουδών
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
LLP/ERASMUS
Επαγγελματικές προοπτικές
Επικοινωνία με το Τμήμα

 

Το Τμήμα
Αποοστολή και Στόχοι του Τμήματος

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η λογιστική/χρηματοοικονομική πληροφόρηση παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση.
Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως των ποσοτικών, διοικητικών (management), πληροφοριακών συστημάτων και νομικών.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση από τους υποψηφίους φοιτητές.

Σκοπός - στόχοι του Τμήματος

Σκοπός

Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, η αποστολή του Τμήματος είναι «η προαγωγή και η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα».

Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών που αναπροσαρμόζεται συνεχώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και ο τρόπος διδασκαλίας αναπροσαρμόζονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, η πραγματοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται:

(α) με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής και βασικής εκπαίδευσης, όπως:
  • Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ), Ποσοτικές Μέθοδοι,
  • Οικονομικά,
  • Πληροφοριακά Συστήματα- Ηλεκτρονικό Εμπόριο και
  • Δίκαιο των Επιχειρήσεων.
(β) με τη διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(γ) με την έμφαση σε εργαστηριακά μαθήματα

(δ) με την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η διδασκαλία ποσοτικών μεθόδων επιτρέπει την ποσοτική - μαθηματική μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, τη εκτίμηση και αξιολόγηση οικονομετρικών υποδειγμάτων που αποτυπώνουν και περιγράφουν τις σχέσεις οικονομικών μεγεθών, τις δεξιότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές να προβαίνουν σε μελέτες με τη χρήση διαφόρων λογισμικών.

Η διδασκαλία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητας των φοιτητών ως προς την ανάλυση, διάγνωση και επίλυση στρατηγικών και διοικητικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις στο σύγχρονο πολύπλοκο εξωτερικό (και εσωτερικό) περιβάλλον τους. Επιπλέον, ενισχύει την επιστημονική/δημιουργική μέθοδο σκέψης των φοιτητών ως προς τις καθημερινές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρήσεων και οργανισμών, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση της κρίσης τους και την εμβάθυνση του νου τους εμπρός των προκλήσεων που βιώνουν στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο και τόπο που ζούνε και δραστηριοποιούνται προσωπικά και επαγγελματικά, ιδιαίτερα δε στο χώρο της χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας να λειτουργήσουν ως:
  • αποτελεσματικά στελέχη,
  • φορείς αλλαγής και
  • δυνητικοί ηγέτες
στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν.
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς:
  • στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων,
  • σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων,
  • σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.
Επιπλέον, οι πτυχιούχοι μέσω όλων των ανωτέρω μαθημάτων αποκτούν όλες εκείνες τις γνώσεις που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Αντικείμενο Τμήματος

Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελούν:

-Η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
-Η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα,
-Η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει ένα σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών, ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" με θέμα τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πατώντας εδώ.


Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην λογιστική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων, κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές, αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών.
Ο α' κύκλος σπουδών αποτελεί τη γενική κατεύθυνση και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα φοίτησης.
Ο β' κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα φοίτησης και διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις:
1. Λογιστικής 
2. Χρηματοοικονομικής.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε κάποιες θεματικές κατηγορίες, όπως:  
Γενικά μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γενικά μαθήματα Οικονομικών Επιστημών
Εξειδικευμένα Μαθήματα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Νομικά Μαθήματα
Μαθήματα Η/Υ
Μαθήματα ξένων γλωσσών.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια μαθήματα:
Χρηματοοικονομική λογιστική, Μαθηματικά, Στατιστική, Χρηματοοικονομικά παράγωγα, Αστικό/Εμπορικό δίκαιο, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Ελεγκτική, Κοστολόγηση, Τεχνικές πρόβλεψης & διαχείρισης κινδύνου, Τραπεζική διοικητική κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

α) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

γ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

ενώ, παράλληλα, συμμετέχει στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη.
2) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
3) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις: Λογιστική και Χρηματοοικονομική και Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία ικανών στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για στελέχη επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις: Λογιστική και Χρηματοοικονομική και Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία ικανών στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ώστε να μπορούν να συμβάλουν αφενός στην προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας ικανά στελέχη.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη αποτελεί συνεργασία των τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής). Τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος έχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη οδηγεί στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση σε μια από τις δύο κατευθύνσεις:
- Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
- Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
β)  Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration), β) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελεί συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems - MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα, η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές των Προγραμμάτων, η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και υπηρεσίες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα έχει δίδακτρα ενώ η εισαγωγή των υποψηφίων πραγματοποείται με εισαγωγικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Για να δείτε αναλυτικά όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πατήστε εδώ.


LLP/ERASMUS Τμήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS

Το πρόγραμμα LLP/ERASMUS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης σε μια ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα LLP/ERASMUS του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα βρείτε εδώ, ενώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πατήστε εδώ.


Επαγγελματικές προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικής είναι τα άτομα με τα οποία θα στελεχωθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς:

(α) στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε:
εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες,
χρηματιστηριακές εταιρίες,
ασφαλιστικές εταιρίες,
εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων

(β) σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως:
λογιστές,
ελεγκτές,
αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων,

γ) σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου,

(δ) σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης, χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.

Ακολουθεί ένας οδηγός επαγγελμάτων με ειδικότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 
Πατώντας πάνω στην κάθε ειδικότητα, μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο:
 

Χρηματιστής (ΠΗΓΗ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (ΠΗΓΗ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Τραπεζικός Υπάλληλος  (ΠΗΓΗ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Λογιστής (ΠΗΓΗ: Μορφωτική Πρωτοβουλία)

Βοηθός Λογιστή (ΠΗΓΗ: ΕΚΕΠ) 

Φοροτεχνικός (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ)

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών (ΠΗΓΗ: Edu Job eMentoring)

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών (ΠΗΓΗ: Edu Job eMentoring)


Επικοινωνία με το Τμήμα

 

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 E-mailΤηλέφωνοFax
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςfinsecr ( at ) uom.gr2310-8916072310-891278

 

Προϊσταμένη Γραμματείας:E-MailΤηλέφωνοFax
 Παρλαπάνη-Ποταμιά Θεοδώρα
2310-8914612310-891278


Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πατήστε εδώ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη