Το Δίκτυο CounselEDU

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του πανεπιστημίου μας παρέχει σε φοιτητές και νέους αποφοίτους συμβουλευτική υποστήριξη στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών ή γενικότερα επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία  μας, έχει αναδείξει την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός εθελοντικού δικτύου Ακαδημαϊκών Συμβούλων αρμόδιων για να παρέχουν στους υποψηφίους εξειδικευμένες πληροφορίες ακαδημαϊκού κυρίως περιεχομένου, προκειμένου να αξιολογήσουν και να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτούς μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι-Συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης μπορούν να ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες μελών ΔΕΠ ή να είναι υποψήφιοι διδάκτορες με σύμφωνη έγκριση του Τμήματος. Οι Σύμβουλοι εξυπηρετούν όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και νέους αποφοίτους μας ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. 

Κάθε Ακαδημαϊκός Σύμβουλος καθορίζει σε έντυπο του χορηγείται από το Γραφείο Διασύνδεσης το ακαδημαϊκό του προφίλ με αναλυτική αναφορά στο/α αντικείμενο/α σπουδών του  και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τις χώρες για τις οποίες επιθυμεί να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους . 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Η επικοινωνία με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) το οποίο θα πρέπει να αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση: counselEDU@uom.gr.  Το Γραφείο Διασύνδεσης προωθεί ανάλογα τα ερωτήματα, ενώ ο επιθυμητός χρόνος απάντησης για κάθε ερώτημα ορίζεται σε επτά (7) ημέρες. Εφόσον υπάρξει ανάγκη προσωπικής συνάντησης του ενδιαφερόμενου με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, αυτή θα προγραμματίζεται από το Γραφείο Διασύνδεσης με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συμμετεχόντων στη διαδικασία. Εφόσον, υπάρξει ιδιαίτερη ζήτηση για κάποια γνωστικά αντικείμενα ή πανεπιστήμια, θα οργανωθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης, ομαδικές συναντήσεις του/των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και των ενδιαφερομένων.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη