Πρόγραμμα επιχορήγησης για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας Ατόμων με Αναπηρία που εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας ή Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας Ατόμων με Αναπηρία που εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας ή Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Φορέας: ΟΑΕΔ

Για την καλύτερη προσαρμογή και διευκόλυνση των ΑμεΑ που προσλαμβάνονται μέσω του προγράμματος ΝΘΕ ή εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΕΕ, επιδοτείται η εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε εργαζόμενου, π.χ. δημιουργία ράμπας, ειδικής τουαλέτας, πάγκου εργασίας κλπ, με συμμετοχή στην δαπάνη έως 90% του συνολικού κόστους της και μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις χώρου εργασίας που κρίνονται αναγκαίες.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη