Πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπόν προστατευόμενων προσώπων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα

Πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπών Προστατευόμενων Προσώπων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μρφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλάβουν προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος της προκήρυξης χρήσεις.  

Το ποσοστό 8% κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

  • ποσοστό 2% στην κατηγορία ΑμεΑ
  • ποσοστό 3% στην κατηγορίας Πολύτεκνοι
  • ποσοστό 3% στην κατηγορίας Τρίτεκνοι
  • ποσοστό 1% στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ
  • ποσοστό 1% στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης
  • ποσοστό 1% στην κατηγορία Αναπήρων Πολέμου

Θεσμικό πλαίσιο:

Παρ. 1, περίπτωση Α’ του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ. 4β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’).

Παρατηρήσεις:

Δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση και προκήρυξη από το 2002.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη