Πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών σε φορείς του δημοσίου τομέα

Πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών σε φορείς του δημοσίου τομέα.

Οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. Ν.2643/1998, δηλαδή:

Α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,

Β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,

Γ) τα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στους παραπάνω φορείς των περιπτώσεων α’ και β’, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ή στους Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας, ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, κατά 50% τουλάχιστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρεούνται, εκτός από τα προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν, επιπλέον από τα  προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν, κατά το αναλογούν ποσοστό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2643/1998 (όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 5.4), να προσλαμβάνουν το 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

Θεσμικό Πλαίσιο:

Παρ. 5α’ του άρθρου 2 του Ν. Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’).

Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).

Κ.Υ.Α. 201080/1-11-2004 (ΦΕΚ 1663/Β’)

Προϋποθέσεις:

Ο δικαιούχος πρέπει:

1. Να είναι τυφλός, πτυχιούχος των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

Όρια ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού

Όρια ηλικίας πρόσληψης 21ο - 45ο έτος.

Δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου.

3. Πιστοποιητικό ή τίτλος σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία των υποψηφίων (τυχόν τίτλοι κατάρτισης, εξειδίκευσης, άδεια εργασίας κλπ).

4. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του προστατευόμενου. Εάν ο προστατευόμενος είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το διαζευκτήριο.

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου, εφόσον ο προστατευόμενος είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας.

7. Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ με την οποία προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας του τυφλού.

8. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ. που αφορά τον προστατευόμενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα.

9. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόμενου.

10. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας του συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

11. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας) από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

12. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

13. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών μελών τόσο της πατρικής τους οικογένειας όσο και της δικής τους οικογένειας, με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 για το παρόν.

Προσοχή

Αν στα μέλη των παραπάνω οικογενειών συμπεριλαμβάνεται ΑμεΑ, το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές του δικαίωμα στο μέλλον και δεν παραιτείται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται στο μέλλον να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και να προσκομίσει απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί της αναπηρίας του. Εάν στην πατρική οικογένεια του υποψηφίου όσο και στη δική του οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 της κατηγορίας ΑμεΑ και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ένας (1) προστατευόμενος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑμεΑ, με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται τις προστασίας του Ν. 2643/1998, υπέρ του αιτούντος για τη συγκεκριμένη πρόσληψη.

Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειμένου ο προστατευόμενος – αιτών, να υπαχθεί σε δεύτερη κατηγορία (Έμμεση ΑμεΑ) και να τύχει της προσαύξησης μορίων κατά ποσοστό 20%.

14. Εάν ο υποψήφιος εκτός από την τυφλότητα επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειμένου να λάβει την προσαύξηση μορίων κατά ποσοστό 20% της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, θα πρέπει ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που επικαλείται να προσκομίσει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

- Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.

- Κατηγορίας έμμεση ΑμεΑ – Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ με την οποία θα βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου από το οποίο ο προστατευόμενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορία προστασίας.

Κατηγορίας Εθνικής Αντίστασης: Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ)ή Επιτροπών του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α’).

- Κατηγορίας Αναπήρων Πολέμου, τέκνων κλπ.: Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ). Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν. 1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 2487/1950.

Διαδικασία:

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους 4,5, και 7 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, δηλαδή ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4.

Παρατηρήσεις:

Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.4

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη