Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε φορείς του δημοσίου τομέα

Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε φορείς του δημοσίου τομέα.

Οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, δηλαδή:

Α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί,

Β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου,

Γ) τα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στους παραπάνω φορείς των περιπτώσεων α’ και β’, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ή στους Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας, ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, κατά 50% τουλάχιστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος της προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν.2643/1998, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Το ποσοστό αυτό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

  • ποσοστό 3% στην κατηγορία ΑμεΑ
  • ποσοστό 2% στην κατηγορίας Πολύτεκνοι
  • ποσοστό 2% στην κατηγορίας Τρίτεκνοι
  • ποσοστό 1% στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ
  • ποσοστό 1% στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης
  • ποσοστό 1% στην κατηγορία Αναπήρων Πολέμου

Θεσμικό πλαίσιο:

Παρ. 1, περίπτωση Β’ του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ. 4β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’).

Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).

Προϋποθέσεις:

Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1

Όρια ηλικίας πρόσληψης:

Ως όρια ηλικίας πρόσληψης ορίζονται το 21ο έτος (κατώτατο) και το 45ο έτος (ανώτατο)

Δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

2. Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του προστατευόμενου.

3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας του προηγούμενου έτους ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος.
4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη.

6. Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2736/1999, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

7. Ειδικά, τα ΑμεΑ τα οποία πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, υποχρεούνται να προσκομίζουν, επιπλέον, πιστοποιητικό ότι είναι κατάλληλα για τη θέση ή για τις θέσεις της προκήρυξης, το οποίο εκδίδεται από Διευθυντή Κλινικής αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

8. Κάρτα ανεργίας από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής του στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου.

10. Σε περίπτωση προστασίας περισσότερων προσώπων της ίδιας οικογένειας, ο αιτών την προστασία πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή υπεύθυνες δηλώσεις περί παραιτήσεως από την προστασία του νόμου των λοιπών προστατευόμενων μελών της οικογένειας του.

11. Όποιος επικαλείται προσαύξηση μορίων λόγω του ότι είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο του πτυχίου αυτού.

12. Βεβαίωση του αρμόδιου για την κατά το Ν. 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάπηρος, το τέκνο ανάπηρου πολέμου ή το θύμα πολέμου, δεν έχει αποκατασταθεί ούτε ο ίδιος, ούτε άλλο μέλος της οικογένειάς του με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

13. Κάρτα ανεργίας του έτερου συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

Διαδικασία:

Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, υποβάλλουν έντυπες αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, παρεχόμενες από τον ΟΑΕΔ στις οποίες δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και για τη βάση αυτά μοριοδότηση. Οι αιτήσεις υπεύθυνες – δηλώσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες για την προκήρυξη Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ’ επιλογή τους. Ανάκληση τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης – δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Με βάση τα δηλούμενα των ενδιαφερομένων γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων και κατηγορία προστασίας.

Οι προστατευόμενοι για τους οποίους,, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει αριθμό προστατευόμενων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις, και ισάριθμους επιλαχόντες, με φθίνουσα σειρά μορίων, χωριστά κατά κατηγορία προστασίας. Παράλληλα ανακοινώνεται και η βαθμολογία των λοιπών αιτούντων. Η δημοσιοποίηση του πίνακα γίνεται η ανάρτησή του στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και με σχετική δημοσίευση για την ανάρτηση σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίες και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία.

Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται τους πίνακες μοριοδότησης.

Οι τελευταίοι πίνακες έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα απ ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευόμενου.

Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γνωστοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

Παρατηρήσεις:

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την εξέταση των αιτήσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης. Εκδίδονται, όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εκείνων που επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004).

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη