Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία και προσώπων λοιπών προστατευόμενων  κατηγοριών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων για την κάλυψη του 20% των  κενών θέσεων των ειδικοτήτων αυτών.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ο.Τ.Α., κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που προσλαμβάνουν στις θέσεις της προηγούμενης ενότητας (5.1), να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών- καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, προστατευόμενους των κατηγοριών ΑμεΑ, Έμμεση ΑμεΑ, θύματα Πολέμου, Ανάπηρους Πολέμου, Ανάπηρους Πολεμικής ή Ειρηνικής Περιόδου και Τέκνα Ανάπηρων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του Ν. 1285/19982 (ΦΕΚ 115/Α’) και Πολύτεκνους, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

Θεσμικό πλαίσιο:

Παρ. 6β’ του άρθρου 3 του Ν.2643/1998, (ΦΕΚ 220 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’).

Άρθρο 11 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 220/Α’).

Κ.Υ.Α. 201164/2004 (ΦΕΚ 1857/Β’).

Προϋποθέσεις:

Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1

Όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης

Ισχύει ότι αναφέρεται στην ενότητα  5.1

Δικαιολογητικά

Ισχύει ότι αναφέρεται στη θεματική ενότητα 5.1

Διαδικασία: 

Η διαδικασία που ακολουθεί,  ορίζεται στις παραγράφους 3,5 και7 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’) και είναι η ακόλουθη:    

Οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και του οποίου ο τύπος καθορίζεται με την αριθμ. 2011647/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να διοριστούν ή προσληφθούν στις θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και  Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών, που έχουν προκηρυχθεί.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με απόδειξη, στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του  άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Με βάση τα δηλούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας. Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων.

Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/1998.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται, τους πίνακες μοριοδότησης.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης δημοσιοποιούνται κα δημοσιεύονται και έχουν ισχύ μέχρι κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του  προστατευομένου.

Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο γνωστοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

Παρατηρήσεις:

Ισχύει ότι αναφέρεται στη  θεματική ενότητα 5.1.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη