Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν. 2454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’), στο ποσοστό 5% προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της κατηγορίας «γονείς με τρία ζώντα τέκνα». Η κατηγορία των ΑμεΑ λαμβάνει τα 3/8 του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5%.


Θεσμικό πλαίσιο: 

Παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’) όπως είχε αντικατασταθεί διαδοχικά με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’) και με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α’) και όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’).

Παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’).

Άρθρο 1 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001, (ΦΕΚ 258/Α’) και με την παρ. 10 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, (ΦΕΚ 31/Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ.3γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006, (ΦΕΚ 75/Α’).

Άρθρο 11 του Ν. 3227/2004, (ΦΕΚ 31/Α’)

Κ.Υ.Α. 201164/2004 (ΦΕΚ 1857/Β’)


Προϋποθέσεις:

1. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα παιδιά τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων.

2. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.

Προσοχή
Εάν στην οικογένεια του δικαιούχου υπάρχουν και άλλα άτομα με αναπηρία, τα άτομα αυτά θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας. Η άσκηση του αυτοτελούς δικαιώματος από το δικαιούχο δεν επιτρέπεται σε περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας του για την προσαύξηση μορίων από άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί σε θέση εργασίας με το Ν. 2643/1998 ή επιδιώκει τοποθέτηση με το νόμο αυτό. Πολύ περισσότερο η άσκηση του αυτοτελούς δικαιώματος δεν επιτρέπεται στην περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας του δικαιούχου για την τοποθέτηση σε θέση εργασίας με το Ν. 2643/1998 άλλους μέλους της ίδιας οικογένειας στην κατηγορίας Έμμεση ΑμεΑ.

3. Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

4. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115/Α’) και τα τέκνα τους.

Επίσης προστατεύονται: α) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α’) και β) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος κα ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21-4-1967 έως 24-7-1974.

5. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου γεγονότων, όσοι κατάστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

6. Οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα, υπό προϋποθέσεις.


Εξαιρούνται:

Α. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά οι παραπληγικοί – τετραπληγικοί, ημιπληγικοί, κωφοί και τυφλοί αποκλείονται εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.

Β. Όσοι έχουν αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179/Α’) «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών κα θυμάτων πολέμου»

Γ. Όσοι έχουν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Δ. Όσοι έχουν πάρει μέρος, ως πρωταίτιοι, στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης κατά το έτος 1974.


Όρια ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού

Ως κατώτατο όριο πρόσληψης ή διορισμού ορίζεται το 21ο έτος. Το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών καταργήθηκε από 20-9-2002 (παρ. 11 άρθρου 10 Ν. 3051/2002-ΦΕΚ 220/Α’), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3144/2003-ΦΕΚ 111/Α’). Για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, δηλαδή δήμων, με την απόφαση αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3-5-2004 (ΦΕΚ 645/Β’) του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίστηκαν ως ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού, το 45ο έτος της ηλικίας και το 50ο έτος της ηλικίας.


Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα,, ορίζονται με την αριθμ. 201164/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β’) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και είναι τα ακόλουθα:

Γενικά δικαιολογητικά που αφορούν σε όλες τις προστατευόμενες από το Ν. 2643/1998 κατηγορίες προσώπων.

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου.

2. Τίτλος ή τίτλοι σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά) που απαιτούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του Δημόσιου Φορέα, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του υποψηφίου.

3. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου, εφόσον ο προστατευόμενος έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ. που αφορά τον προστατευόμενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους.

7. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόμενου.

8. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας του συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας) από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

10. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

11. Εάν ο υποψήφιος επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειμένου να λάβει την προσαύξηση των μορίων κατά ποσοστό 20% της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, πρέπει ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που επικαλείται για την προσαύξηση, να προσκομίσει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.

- Κατηγορίας έμμεση ΑμεΑ: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου ή των προσώπων από το οποίο ή τα οποία ο προστατευόμενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορίας προστασίας.

- Κατηγορίας Εθνικής Αντίστασης: Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ)ή Επιτροπών του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α’).

- Κατηγορίας Αναπήρων Πολέμου, τέκνων κλπ.: Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ). Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν. 1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 2487/1950.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 3144/2003-ΦΕΚ 111/Α’)

2. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών (πλην των ΑμεΑ) μελών τόσο της πατρικής όσο και της δικής τους οικογένειας, τα οποία υπάγονται στην προστασία του Ν. 2643/1998, με τις οποίες αυτά δηλώνουν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος για τη συγκεκριμένη πρόσληψη.

3. Εάν τόσο στην πατρική τους οικογένειας, όσο και στη δικής τους οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενου από το Ν. 2643/1998 της κατηγορίας ΆμεΑ και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ένα προστατευόμενος της κατηγορίας αυτής από την οικογένεια, ο προστατευόμενος αυτός πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑμεΑ, με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου ότι στη συγκεκριμένη πρόσληψη παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειμένου ο προστατευόμενος αιτών, να υπαχθεί και σε δεύτερη κατηγορίας (Έμμεση ΑμεΑ) και να τύχει της προσαύξησης μορίων κατά ποσοστό 20%.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Έμμεση ΑμεΑ (Συγγενείς Ατόμων με Αναπηρίας) υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζονται τα βαριά σωματικά ή ψυχικά προβλήματα του συγγενούς (αδελφού-ής, συζύγου, τέκνου) του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω.

2. Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτομο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που αφορά τον συγγενή, με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.

3. Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευομένου επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο προστατευόμενου θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ του Ν. 2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοηματική υστέρηση ή αυτισμό, προσκομίζεται απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας ΙΚΑ με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευόμενων από το Ν. 2643/1998 μελών της οικογένειας, ή των οικογενειών του αιτούντος (πατρικής ή δικής του) με τις οποίες δηλώνεται αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας κα αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος στη συγκεκριμένη πρόσληψη.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου, Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου, Τέκνα τους υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος – αιτών ανήκει στην κατηγορίας αυτή.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν. 1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 2487/1950.

Τέλος οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Πολύτεκνοι, καθώς και οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Τέκνων τους υποβάλλουν επιπλέον και τα οριζόμενα με την 2011647/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β’) απόφαση, δικαιολογητικά.


Διαδικασία:

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζει κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχεί στα προστατευόμενα από το Ν. 2643/1998 πρόσωπα κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’).

Από κάθε σχέδιο προκήρυξης, οποία αφορά στην πλήρωση θέσεων προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, παρακρατείται με την ανωτέρω απόφαση, ποσοστό 5% επί του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων.

Με την ίδια υπουργική απόφαση, ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% κατανέμεται στις προστατευόμενες από το Ν. 2643/1998 κατηγορίες προσώπων με τη σειρά προτεραιότητας και την αναλογία που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’).

Η κατηγορία των ΑμεΑ είναι η πρώτη κατά σειρά προτεραιότητας και λαμβάνει τα 3.8 του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% (μεγαλύτερη αναλογία).

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται:

1. στο δημόσιο φορέα στον οποίο αφορά η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

2. στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο είναι αρμόδιο να προκηρύξει το υπόλοιπο ποσοστό (95%) των θέσεων που περιέχονται στο σχέδιο της προκήρυξης.

Τέλος, η απόφαση αποστέλλεται στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδια για την προκήρυξη θέσεων εργασίας για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/1998.

Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν ορισθεί ως αρμόδιες να πραγματοποιούν τις προκηρύξεις των θέσεων εργασίας για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/1998, είναι δεκατέσσερις (14) και καλύπτουν όλους τους νομούς της χώρας μας. Οι υπηρεσίες αυτές του Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνουν στις προκηρύξεις των θέσεων εργασίας της περιοχής της αρμοδιότητάς τους.

Στη συνέχεια ακολουθείται επακριβώς η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3,5 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α’).

Οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και του οποίου ο τύπος καθορίζεται με την αριθμ. 2011647/7-12-2004 (ΦΕΚ 1857/Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να διοριστούν ή προσληφθούν στις θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών, που έχουν προκηρυχθεί.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με απόδειξη, στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Με βάση τα δηλούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας. Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων.

Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/1998.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΕΑΔ. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται τους πίνακες μοριοδότησης. Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται και έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευόμενου. Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεως γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο γνωστοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.


Παρατηρήσεις:

- Οι προστατευόμενοι όλων των κατηγοριών, πριν το διορισμό τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2463/1998 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην Επιτροπή απόσπασμα ποινικού μητρώου.

- Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας Άτομα με Αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική πάθηση, ή βλάβη, μετά τη διάθεσή τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2463/1998 σε συγκεκριμένη θέση της προκήρυξης, προσκομίζουν επιπλέον στην ανωτέρω επιτροπή βεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι, για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, προερχόμενη από Δ/ντή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ή από Δ/ντη Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή από Δ/ντή Γενικού Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.

- Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την εξέταση των αιτήσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Εκδίδονται, όμως μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εκείνων που επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (παρ. 5 άρθρου 11 του Ν. 3227/2004).
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη