Κόμβοι ΓΔ
Οι κόμβοι του Γραφείου Διασύνδεσης  λειτουργούν από το Νοέμβριο του 2011

Εξαιτίας της γεωγραφικής κατάτμησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέχρι τον Ιούνιο του 2013 κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν κόμβοι του Γραφείου Διασύνδεσης στα αντίστοιχα Τμήματα σε Έδεσσα και Νάουσα με σκοπό να εξυπηρετούνται άμεσα οι προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι των παραρτημάτων του Πανεπιστημίου στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.
 
Μετά τη συγχώνευση των παραπάνω Τμημάτων με αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κρίθηκε αναγκαία η συνέχιση παροχής υπηρεσιών στους φοιτητές και αποφοίτους που προέρχονται από τα Τμήματα ΜΔΛ και ΔΤ.  Συγκεκριμένα, το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας  με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και απόφοιτοι των συγχωνευμένων Τμημάτων εξυπηρετούνται στο κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο Γραφείο παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με στόχο να αποκτήσουν  οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων πληροφόρηση και δεξιότητες σχετικές με τη συνέχιση των σπουδών τους και την αξιοποίησή τους στη μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επομένως, οι χρήστες του Γραφείου μπορούν να εκπαιδευτούν στο να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ακαδημαϊκή τους γνώση, να την επεκτείνουν και να αναζητούν εργασία ανάλογη με τα προσόντα τους.

 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη