Προσωπικά Δεδομένα

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει στις διαδικτυακές εφαρμογές του, δικλείδες ασφαλείας των  προσωπικών δεδομένων των μελών, από την προβολή των οποίων θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά τους.

Ωστόσο η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι δυνατή σε περιπτώσεις επισύναψης βιογραφικών σημειωμάτων ή άλλων εγγράφων με συναφές περιεχόμενο, για τη σύνταξη, διαχείριση και προώθηση των οποίων την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι κάτοχοί τους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης ανακοινώνει ότι η πρόσβασή του σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αποκλειστικά και  μόνο στην εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους χρήστες των υπηρεσιών του και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό ή να προωθηθούν με οποιοδήποτε τρόπο προς τρίτους.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη