Υποτροφίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει για προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που χορηγούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σε γενικές γραμμές οι βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στη χορήγηση υποτροφιών είναι

  • Ο βαθμός πτυχίου
  • Οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
  • Η καλή γνώση ξένης γλώσσας
  • Η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου

 

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, www.iky.gr προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο Γραφείο Διασύνδεσης υπάρχει έντυπος « Οδηγός Υποτροφιών Ι.Κ.Υ» με αναλυτική αναφορά στη διαδικασία υποβολής αιτήσεως, στις εξετάσεις και στις προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  • Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά Ιδρύματα, που χορηγούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από κυβερνήσεις ξένων χωρών
  • Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων www.ypepth.gr διαχειρίζεται υποτροφίες από φορείς του εξωτερικού και κληροδοτήματα εσωτερικού.
  • Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων φορέων/ Ιδρυμάτων, οι οποίες υπάρχουν στους Σχετικούς Συνδέσμους, καθώς και στη Λίστα Υποτροφιών του site του Γραφείου Διασύνδεσης.

 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Τα κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες διαθέτουν ένα μέρος ή και το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση μαθητών και σπουδαστών. Κληροδοτήματα δίνονται για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Δημοτικό μέχρι και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η πλειοψηφία των κληροδοτημάτων απονέμεται κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η καταγωγή ή/και η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη