Περιγραφές Eιδικοτήτων

LOGISTICS
MOBILE APPLICATIONS
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητά (.pdf)
  • Mobile Application (.pdf)
PROGECT MANAGER
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων (.pdf)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (.pdf)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  • Οικονομικός Διευθυντής (.pdf)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής (.pdf)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • Ο Κλάδος των πωλήσεων στην Ελλάδα  (.pdf)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
  • Τραπεζικό Στέλεχος (.pdf)


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη