Δέκα (10) υποτροφίες για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας». - Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»
  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) υποτροφιών για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

             Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 17/2/2023

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3XlFc7u

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη