ΟΕΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ). 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 02/11/2022 

Οι ωφελούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση συμμετοχής» με τα στοιχεία τους, να αναρτήσουν ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλλουν την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apko.oe-e.gr 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 
1. Συμβουλευτική: Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει δώδεκα (12) συνεδρίες, διάρκειας 45’ λεπτών. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος. 
2. Κατάρτιση: Οι ενέργειες κατάρτισης περιλαμβάνουν στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών (200 ώρες New Skills–εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών Soft Skills–οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) 
3. Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 380 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.900 €. (Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.) 
Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον ολοκληρωθούν υποχρεωτικά: 
 οι προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, 
 η Κατάρτιση 
 η διαδικασία πιστοποίησης. 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων Πτυχιούχων Οικονομολόγων έως 29 ετών /380 ώρες κατάρτισης 1900€ εκπαιδευτικό επίδομα ___________________________________________________ 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά προγράμματα επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών. 
Συγκεκριμένα: 
 180 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας 
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα 
3. Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες 
4. Δημιουργικότητα – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 
5. Κριτική Σκέψη & Επίλυση προβλημάτων 
6. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
7. Aνάληψη πρωτοβουλιών εντός του εργασιακού χώρου 
8. Οργανωτικότητα & Τεχνικές διαχείρισης χρόνου 
9. Στρατηγική σκέψη και Ηγετικές Ικανότητες 
10.Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες - Διαδικτυακή συνεργασία/τηλεργασία 
 200 ώρες βάσει του Εξειδικευμένου αντικειμένου Κατάρτισης που θα επιλέξουν (ένα από τα εννιά θεματικά προγράμματα που περιγράφονται παρακάτω) 
1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα 
2. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 
3. Οικονομική Ανάλυση 
4. Διοίκηση και Διαχείριση έργου 
5. Διαχείριση Αφερεγγυότητας 
6. Εσωτερικός Έλεγχος 
7. Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης 
8. Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech) 
9. Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει: 
 να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, 
 να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 
 να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, 
 να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων Πτυχιούχων Οικονομολόγων έως 29 ετών /380 ώρες κατάρτισης 1900€ εκπαιδευτικό επίδομα ___________________________________________________ 
 να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης 

Σημαντική Σημείωση! Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά). 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους: 
• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη 
• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα : https://apko.oe-e.gr 
 Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 
 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά, στα αντίστοιχα πεδία, είναι: 
1. Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών) 
2. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο “Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Ο.Ε.Ε.”), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά ΑΦΜ, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και ΑΜΚΑ. Συγκεκριμένα το κείμενο της Υπ. Δήλωσης θα έχει ως εξής:  ΑΔΤ : .......  ΑΦΜ : .... 
 ΑΜΚΑ: ..... 
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
 Δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής 
 Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή. Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων Πτυχιούχων Οικονομολόγων έως 29 ετών /380 ώρες κατάρτισης 1900€ εκπαιδευτικό επίδομα ___________________________________________________ 
3. Τίτλοι σπουδών «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» οι οποίοι αποκτήθηκαν στην ημεδαπή και περιλαμβάνει τους κατόχους τίτλου σπουδών των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών και τους κατόχους τίτλων σπουδών συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των(πρώην) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αναφορικά δε με τους τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 3328/2005. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ KEK EDISINET Θεσσαλονίκη Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316010447 Email: cchairopoulou@edisinet.gr Άτομο Επικοινωνίας: κα Χαιροπούλου Χριστίνα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη