«ΑΙΓΥΠΤΟΣ - Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές»
Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές. 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022. Περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη