ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση 45 θέσεων στο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Digital Media, Communication and Journalism - Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποτελεσματική επικοινωνία από επαγγελματίες υψηλών ικανοτήτων ειδικευμένους σε τομείς ζωτικής σημασίας στα πεδία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, το ΠΜΣ Digital Media, Communication and Journalism προσφέρει τρεις διακριτές κατευθύνσεις ειδίκευσης:


(α) Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία (European Journalism),
(β) Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δημοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and Crisis Journalism),
(γ) Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication).

Το πρόγραμμα υλοποιείται δια ζώσης, έχει διάρκεια 12 μήνες και το Δίπλωμα το οποίο απονέμεται ισοδυναμεί με 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3000 ευρώ, ενώ πλήρης απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης δίνεται στο 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών βάσει του άρθρου 35 του Ν.4485/2017.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Πολιτικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, Πολιτισμικών, Συγκριτικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, Ιστορίας, Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας Τέχνης και Ξένων Γλωσσών. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό επάρκειας (επιπέδου τουλάχιστον C1/Γ1), και να κατέχουν δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ξεκίνησε 1 Φεβρουαρίου, 2022 και ολοκληρώνεται 16 Σεπτεμβρίου, 2022. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και το πρόγραμμα σπουδών καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη διεύθυνση https://media.jour.auth.gr/. Οι εγγραφές των εισακτέων θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 26-30 Σεπτεμβρίου, 2022, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 2022 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες, είτε τηλεφωνικά, καθημερινές από τις 10π.μ έως τις 2μ.μ  στο 2310 99 20 72, είτε ηλεκτρονικά στο troullou@gapps.auth.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη