Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems) με ΔΥΟ κατευθύνσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt

Δείτε συνημμένα την σχετική προκήρυξη για λεπτομέρειες.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη