Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

  • Δημόσια Οικονομική ή/και Βιομηχανική Οικονομική (2 θέσεις)
  • International Development (1 θέση)
  • Greek, European, or Global Financial Crisis (1 θέση) (1 θέση)
  • Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship Education) (1 θέση)
  • Κλιματική αλλαγή & Επιχειρηματικότητα (Climate change entrepreneurship) (1 θέση)
  • Ανθρωπολογία της θρησκείας στο βαλκανικό και μεσογειακό χώρο (1 θέση)
  • Ανθρωπολογία και σπουδές φύλου (1 θέση)
  • Σύγχρονη Ιστορία – Ψυχρός Πόλεμος (1 θέση)
  • Διεθνής συνεργασία και θεσμοί στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος (1 θέση)
  • Πολιτικές του πολιτισμού και επιτελεστικές πρακτικές με έμφαση στο χορό και τη μουσική (1 θέση)
  • Σύνορα και συνοριακές περιοχές (2 θέσεις)
  • Ποσοτικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
  • Πράσινο Μάρκετινγκ και Τουρισμός (Green Marketing and Tourism) (1 θέση)
  • Σύγκρουση, προσέγγιση, συμφιλίωση. Όψεις του Πολιτικού σε Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρο, Νότιο Καύκασο και Μέση Ανατολή (1 θέση)
  • Διεθνική Μετανάστευση/ Διασπορές/ Κινηματογράφος στη Μαύρη Θάλασσα ή/και στα Βαλκάνια (Transnational Migration/ Diasporas/ Cinema in the Black Sea or/and in the Balkans) (1 θέση)

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.

Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.

  1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - Ερευνητική πρόταση, η οποία περιέχει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τους βασικούς άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία.
  4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ΑΣΕΠ.
  6. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
  8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310 891375 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.uom.gr - Σχολές και Τμήματα - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Διδακτορικές Σπουδές.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2021-prosklisi-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-valkanikon-slavikon-kai-anatolikon-spoudon-tou-pa,1679

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη