Συμμετοχη σε δράση σχετική με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Σας ενημερώνουμε για μια δράση σχετική με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης που αφορά νέους και νέες μεταξύ 18 και 35 ετών. 

Στηρίζοντας τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η Inter Alia διοργανώνει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ευρώπης». Επιχειρούμε μία εμπειρική – συλλογική και ατομική – αναζήτηση της ιδέας της Ευρώπης. Συζητάμε την επιρροή της Ένωσης στην κατανόηση του παρελθόντος και στην αντίληψη του παρόντος και επεξεργαζόμαστε τρόπους και εργαλεία για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Τα άτομα που θα λάβουν μέρος σε μια σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων με σκοπό τον σχεδιασμό προτάσεων για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι προτάσεις θα συνδέονται με τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος:

  • Νέοι και Δημοκρατία
  • Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
  • Εκπαίδευση και τεχνολογία 
  • Ανθρώπινα δικαιώματα 
  • Τέχνη και πολιτισμός 

Θα πραγματοποιηθούν 4 διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2.30 ωρών η κάθε μία και 1 υβριδική ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς). 

Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής. 


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη