Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας

Η εταιρεία ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ως εταίρος του έργου «“ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 υλοποιεί δράση που αφορά σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί μέλη ή απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή και ανέργους να συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι του έργου Social Forces και ειδικότερα να λάβουν μέρος στις εξής δράσεις:

1) Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης» και διάρκεια 50 ωρών, για είκοσι (20) άτομα.

2) Υποστήριξη πέντε (5) συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες για την εκπόνηση σχετικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

3) Συμμετοχή δέκα (10) συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της περιοχής με σκοπό τη δικτύωση, την εκπαίδευση και ενημέρωση τους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού – ΚΕΚ, Νικολάου Πλαστήρα 65, ΤΚ 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκειά του θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής, έως την 31/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου, στην έδρα της εταιρείαςΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ, Καραολή Δημητρίου 20, 1ος όροφος, ΤΚ 55131, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη κατά τις ώρες 09:00 – 17:00, τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την προθεσμία υποβολής.

Εναλλακτικά η Αίτηση, μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gnossi-ngo.org.

Οι Αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσής τους, αλλιώς απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και η Αίτηση βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.gnossi-ngo.org/91A18509.el.aspx

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη