Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο Κομοτηνή, αναζητά ανέργους πτυχιούχους (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

Περιγραφή δράσης-προγράμματος:

·         Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)

·         Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

·         Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

·         Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 2.800 (2000 € για ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και 800 € για ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης), για το σύνολο της δράσης, καθώς και πιστοποίηση σε μια από τις εξής ειδικότητες :

·         Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

·         Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού

·         Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

·         Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

·         Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/09/1994.

·         Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

·         Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

·         Να μην παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Για υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αλ. Παπαναστασίου 66, τηλ: 2310907140 – 2310946622

ΛΑΡΙΣΑ:  Ηρ. Πολυτεχνείου 229, τηλ.: 2410 287061-2 

ΒΟΛΟΣ: Ξενοφώντος  1, τηλ.: 24210 39464

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Παπαθ. Μουσιόπουλου 6, τηλ: 2531300883

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη