Συνεργάτης με ειδίκευση στην πληροφορική (DevOps engineer), που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: «DevOps engineer»: Διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση του διαδικτυακού κόμβου λήψης και διαμεταγωγής δεδομένων των δορυφορικών συστημάτων Sentinels. Τεχνικές δεξιότητες: χρήση λειτουργικού Linux, και χρήση scripting languages. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εμπιστεύτηκε στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ την λειτουργία των International1, DIAS2, Collaborative3 και S5P4 Hubs για τη διαμεταγωγή δορυφορικών δεδομένων Sentinels στην παγκόσμια κοινότητα χρηστών. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του φορέα βρίσκεται η επιχειρησιακή υποστήριξη του κόμβου αυτού, ο εντοπισμός και διόρθωση τεχνικών προβλημάτων για την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας, η σύνταξη τεχνικών αναφορών για την δικτυακή και λειτουργική απόδοση του κόμβου, και η εξυπηρέτηση των χρηστών αυτού, ο απασχολούμενος σε αυτή την θέση θα είναι υπεύθυνος για το monitoring των συστημάτων, troubleshooting και παραμετροποίηση νέων server που θα παρέχουνε τις υπηρεσίες.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα της Ε. .Ε.Τ, Λεωφόρος Κηφισίας 7, ΤΚ 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1.     Πτυχίο πανεπιστημιακής (ΑΕΙ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ), τμήματος Πληροφορικής ή παρεμφερούς πτυχίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

2.  Εμπειρία στη διαχείριση Linux Servers (Debian based).

3.  Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας scripting (π.χ. Python, Bash)

4.  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Προαιρετικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1.   Εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης υπηρεσιών και υποδομής (π.χ. Munin, Grafana κλπ).

2.    Γνώση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση λογισμικών για τη λειτουργία web services. (π.χ. Tomcat, Haproxy, keepalived, ansible)

3.  Βασικές γνώσεις δικτύου και δικτυακών πρωτοκόλλων (TCP/IP, HTTP, VRRP)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα μέχρι την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ (kontoes@noa.gr) και στην κα Δώρα Πέρρου (dperrou@noa.gr).

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη