Διοικητική Δομή


Α. Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων, συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών επιμέρους πράξεων (του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος. Αποφασίζει σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ.Α.ΣΤΑ., συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών πράξεων, μεριμνά για τη διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.

 

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.
Μέλη:

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης

Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Επιστημονικά Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

Β. Επικουρικά Όργανα Συντονιστικής Επιτροπής Δ.Α.ΣΤΑ.

Με στόχο την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Δ.Α.ΣΤΑ. με την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύματος αλλά και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΑΣΤΑ πλαισιώνεται από δύο (2) όργανα επικουρικού χαρακτήρα, την Ιδρυματική και τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Β1. Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.

Β2. Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ, με Πρόεδρο ΕΥ ΔΑΣΤΑ

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.

 

Γ. Συντονιστικό Όργανο ΠΑ

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγελική Νικολάου, Ιδρυματική Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη