ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Η νέα και καινοτόμος Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμβάλει στον Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13», ο οποίος είναι:

«Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας».

Ο ρόλος αυτής της δομής είναι να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Οι δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008
Εκδηλώσεις
Δε βρέθηκαν προσεχείς εκδηλώσεις, πατήστε το πλήκτρο Περισσότερα για να δείτε όλες τις εκδηλώσεις